Kategorie
#Technologie: Projekty PIONIERa

Laboratorium Preinkubacji umożliwia projektowanie nowych rozwiązań i współpracę nauki z biznesem

LAB 8 umożliwia włączenie uczestników analizowanych procesów oraz ekspertów dziedzinowych w projektowanie nowych rozwiązań.

Utworzenie laboratorium ma na celu prowadzenie badań gospodarczych nad mechanizmami współpracy firm z jednostkami naukowymi, w tym modeli biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy podmiotów rozproszonych geograficznie. Dzięki temu możliwe będzie prowadzenie badań gospodarczych, określających wpływ dostępności zaawansowanej infrastruktury teleinformatycznej na innowacyjność i konkurencyjność firm, branż oraz regionów. Zbadanie wpływu dostępności zdalnych usług eksperckich pozwoli określić potencjał innowacyjności i konkurencyjność firm.

Prowadzone w LABie 8 badania pozwolą też na określenie wpływu angażowania przedsiębiorstw w badania na trwałość wyników projektów B+R oraz prowadzenie badań nad nowymi metodami włączania podmiotów zewnętrznych, zarówno osób prawnych, jak i osób fizycznych, w projekty B+R. Istotne jest też włączenie badań wpływu czynników społecznych i organizacyjnych, takich jak rozproszenie geograficzne, częstotliwość i zdalny charakter wydarzeń, wiarygodność i zaufanie, postrzeganie marki partnera w modelach współpracy zdalnej na mechanizmy i efektywność współpracy firm z jednostkami naukowymi różnych dziedzin.

Dostęp do infrastruktury PIONIER-LAB oraz usług B+R dla przedsiębiorstw umożliwia stworzenie wokół laboratorium ekosystemu współpracy, obserwację i doskonalenie metod współpracy nauka-biznes. Możliwa będzie także analiza metod i skutków włączania badań, dotyczących oczekiwań i opinii przedsiębiorców w zakresie sposobu dostępu do infrastruktury przedsiębiorców w projekty badawczo-rozwojowe.

Rezultatem prac Laboratorium Preinkubacji będą propozycje nowych, uwzględniających krajowe otoczenie organizacyjno-prawne, metodologii i modeli biznesowych, umożliwiających stymulowanie szybkiego projektowania i interdyscyplinarnego współtworzenia, w oparciu o zasoby rozproszonych jednostek B+R, stabilnych i dochodowych produktów i usług, dopasowanych do potrzeb polskich firm z kluczowych gałęzi gospodarki, wskazanych m.in. w dokumentach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Dla pozostałych laboratoriów PIONIER-LAB, Laboratorium Preinkubacji jest „punktem styku” z biznesem, jak i ze społecznościami innowatorów, których dostępność pozwoli uwzględnić perspektywę rosnącej grupy tzw. freelancerów w analizowanych modelach.

Laboratorium ma charakter rozproszony. Rozszerzenie prowadzonych przez wnioskodawcę działań preinkubacyjnych na 13 lokalizacji wybranych konsorcjantów PIONIER-LAB podniesie jakość i skalę prowadzonych badań, a także w istotny sposób zwiększy liczbę badanych modeli współpracy, w tym o modele rozproszone, których realizacja jest obecnie w Polsce nieosiągalna. Każda z 13 lokalizacji dysponuje eksperymentalną przestrzenią preinkubacji, udostępnianą przedsiębiorcom w celu inicjowania i prowadzenia z ich udziałem interdyscyplinarnych eksperymentów przy użyciu zasobów PIONIER-LAB. Każda z przestrzeni będzie wyposażona w zestawy wideokonferencyjne oraz inne urządzenia audiowizualne do organizacji i transmisji on-line rozproszonych spotkań i wydarzeń. Każda z przestrzeni będzie podłączona do szerokopasmowej sieci PIONIER-LAB.

Ponadto, laboratorium będzie dysponowało oprogramowaniem, umożliwiającym zdalne zarządzanie projektami, prowadzenie warsztatów i sesji prototypowania.

Planowana infrastruktura badawcza PIONIER-LAB jest unikalna – na świecie nie ma takiej infrastruktury, która zintegrowałaby w tym samym zakresie różne obszary technologii ICT w jedną platformę badawczą. Nowość planowanej infrastruktury pozwala na wielowymiarowe badania prowadzone przez naukowców pracujących w różnych dyscyplinach, nie mających zawsze dostępu do infrastruktury badawczej ICT jako takiej.

Oprac. Gabriela Jelonek, Kinga Dobrowolska-Baczkun