Kategorie
#Technologie: Polska Mapa Infrastruktury Badawczej

Projekt jednego pokolenia

Celem bezpośrednim projektu jest budowa i udostępnienie platformy badawczej PIONIER-LAB – Krajowej Platformy Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji. Rozwiązanie jest skierowane do środowiska naukowego, przedsiębiorstw oraz zainteresowanych podmiotów skupionych wokół preinkubatorów przedsiębiorczości, bazujących na krajowej infrastrukturze badawczej i innowacyjnych usługach integrujących polskie środowiska, prowadzące prace badawczo-rozwojowe na rzecz inteligentnego rozwoju. Platforma badawcza będzie stanowiła zaawansowane i nowoczesne środowisko umożliwiające prowadzenie badań oraz prac rozwojowych i innowacyjnych, szczególnie w zyskującym coraz większe znaczenie obszarze społeczeństwa informacyjnego, stanowiąc ofertę polskiego środowiska naukowego dla gospodarki.

PIONIER-LAB zakłada wsparcie badań i innowacji poprzez żywe laboratoria (ang. living labs), które staną się przestrzenią wspólnych działań badawczo-rozwojowych jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw – mostem dla przyszłych innowacji, gdzie procesy badawcze zostaną powiązane z rzeczywistym zapotrzebowaniem użytkowników. Planowane jest stworzenie 8 Laboratoriów:

  1. Laboratorium Innowacyjnych Technologii Sieciowych – jako swoista kontynuacja projektów NewMan i 100NET – stworzy warunki do kompleksowych badań obejmujących wszystkie aspekty funkcjonowania złożonych sieci teleinformatycznych oraz realizowanych przez nie usług.
  2. Rozproszone Laboratorium Dystrybucji Czasu i Częstotliwości – głównym celem jest zapewnienie dostępu do ultra precyzyjnych sygnałów czasu i częstotliwości niezależnie od ich położenia geograficznego.
  3. Smart Kampus jako Laboratorium Smart City – interaktywna platforma badawcza zainstalowana w Kampusie studenckim, pozwalająca na testowanie funkcji w realnym świecie, aby następnie możliwe było upowszechnienie wyników przetestowanych funkcjonalności.
  4. Regionalne „Żywe” Laboratoria Innowacji inspirowane ICT – ma służyć prowadzeniu badań nad nowoczesnymi metodami kształcenia.
  5. Laboratorium Usług Chmurowych – platforma do prowadzenia badań w zakresie budowy i zarządzania niezawodną, skalowalną i efektywną ekonomicznie infrastrukturą chmurową oraz udostępniania na jej bazie usług chmurowych, włączając mechanizmy IaaS  oraz PaaS).
  6. Laboratorium Symulacji Wieloskalowych – będzie służyło do przeprowadzania symulacji wielo – i wielkoskalowych dla problemów badawczych, w których występują zróżnicowane skale czasowe i przestrzenne.
  7. Laboratorium i Usługi e-szkoleń – umożliwi badania nad zwiększeniem efektywności procesu kształcenia (zdobywania wiedzy) w oparciu o e-szkolenia.
  8. Laboratorium Preinkubacji – umożliwi badanie nowych trendów i modeli współpracy między sferą nauki i biznesu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dostępności zaawansowanej infrastruktury teleinformatycznej oraz powiązanych z nią usług B+R na innowacyjność firm i regionów.

Więcej informacji na temat Laboratoriów znaleźć można pod adresem: https://pionier-lab.pionier.net.pl/laby/

Wojciech Bogdanowicz