Kategorie
#Technologie: Z szafy inżyniera, Wstępniak

Prewencja w działaniach eksploatacyjnych operatora sieci

W tym artykule przybliżymy proces zabezpieczania czy też przebudowy linii światłowodowych naszej sieci, a także opiszemy jedną z realizacji takowych, mającą miejsce w Łodzi w roku 2016. Ale po kolei.

W procesie przebudowy linii światłowodowej można wyróżnić dwa odrębne etapy: projektowania i realizacji.

Zanim dojdzie do fizycznego zabezpieczenia czy przebudowy linii światłowodowej podyktowanej realizacją innych inwestycji w jej pobliżu, przez okres wielu miesięcy, a nierzadko lat, opracowywane są projekty tych inwestycji oraz towarzyszących im projektów zabezpieczenia czy też przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej (w tym naszych linii). Na wniosek uprawnionego przez Inwestora projektanta służby operatora sieci wydają warunki techniczne. Warunki te określają rodzaj infrastruktury linii zlokalizowanej w obszarze oddziaływania inwestycji oraz szereg warunków do projektowania i realizacji prac związanych z przebudową linii światłowodowej. Na podstawie wydanych warunków technicznych projektant opracowuje projekt, uwzględniający powyższe warunki techniczne operatora oraz szereg innych uzgodnień branżowych.

Projekt, po ewentualnych korektach bądź uzupełnieniach, uzgadniany jest przez służby techniczne operatora sieci, co otwiera drogę do realizacji zadania.

Realizacja prac w obrębie sieci poprzedzona zostaje powiadomieniem operatora o zamiarze rozpoczęcia realizacji projektu przebudowy linii światłowodowej. Niezależnie zawierane jest porozumienie z inwestorem, które reguluje zasady prowadzenia robót w obrębie linii światłowodowej w szerszym kontekście – m.in. uwzględnia ono inne prace budowlane, prowadzone w obrębie linii światłowodowej.

Zdecydowana większość przebudów linii światłowodowej polega na budowie nowych odcinków rurociągów, układaniu nowych bądź przekładaniu istniejących sekcji kabli światłowodowych w tychże nowych oraz istniejących rurociągach. Zdarzają się też przebudowy bardziej skomplikowane, stanowiące hybrydę technologii doziemnych i napowietrznych (przewody OPGW czy ADSS). Biorąc przykład takiej właśnie przebudowy, która miała miejsce kilka lat temu w Łodzi, przybliżymy nieco samą realizację.

Przebudowa linii światłowodowej sieci PIONIER w Łodzi, rok 2016.

Rozbudowa układu drogowego wokół stadionu Widzewa spowodowała konieczność zlikwidowania kilku przęseł napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV, na której zawieszona jest linia światłowodowa sieci PIONIER w postaci przewodu OPGW. W miejsce likwidowanego odcinka linii napowietrznej wybudowano doziemne rurociągi kablowe na potrzeby przebudowy przewodów roboczych linii elektroenergetycznej jak i linii światłowodowej sieci PIONIER. Rurociągi zostają wybudowane na odcinku między istniejącymi słupami, których część w dalszej kolejności została zlikwidowana, a dwa skrajne wymieniono na nowe. Na potrzeby linii światłowodowej sieci PIONIER przygotowano dwie rury HDPE40 – jedna dla nowego kabla światłowodowego, który zastąpił likwidowany przewód OPGW, druga zaś stanowi rezerwę technologiczną. Po sprawdzeniu drożności obu rur, w jednej z nich został ułożony nowy kabel o długości uwzględniającej zapasy kabla potrzebne w kolejnym etapie przebudowy. W dniu przełączenia transmisji na nową sekcję kabla, pracownicy wyspecjalizowanej firmy przebudowującej linie napowietrzne wysokich napięć (zwani w żargonie „gołębiami”) zdjęli ze słupów 110 kV kabel OPGW. Weszli oni na przęsła obu słupów, jeszcze przed godziną 00:00, by przygotować kabel do szybkiego uwolnienia z mocowań i zdjęcia, przecinając na obu końcach w odpowiednich miejscach tak, aby połączyć go z ułożonym wcześniej kablem kanałowym. Łączenie obu kabli odbywa się w samochodzie monterów. Po połączeniu kabli i zamknięciu osłony złączowej, jest ona instalowana na słupie.

 

Grzegorz Kuberka